ANBI Stichting CarMar

Naam: Stichting CarMar
Fiscaal nummer: 8203 62 244, dossiernummer 70 279
Bezoekadres: Wieringenlaan 121, 1132 MB Volendam

Doelstelling: Stichting CarMar wil in 2019 in Volendam een thuis creëren voor mensen met een visuele en verstandelijke beperking. Het CarMar thuis wordt een plek waar het persoonlijke aspect voorop staat. Een eigen plek waar niet de beperkingen van de bewoners, maar juist hun mogelijkheden en wensen centraal staan.

Beleidsplan:

De aan te kopen grond, de bouwkosten alsmede de inrichting zijn geraamd op een bedrag van € 4,2 miljoen.

We konden € 2,5 miljoen lenen van de Rabobank en moeten zelf zorgdragen voor de rest. Nu de bouw zo ver is gevorderd en de oplevering staat gepland op 20 december 2019, lijkt het of de benodigde financiën al aanwezig zijn. Het tegendeel is echter waar, maar er was voldoende vertrouwen in de steun van onze gemeenschap om te starten.Vertrouwen dat steeds weer wordt bevestigd door de prachtige acties die voor ons worden ondernomen en de geweldige schenkingen die we in ontvangst mogen nemen.

Het werven van gelden

Stichting CarMar is grotendeels afhankelijk van giften, sponsoring, fondsen, acties. De stichting zal op verschillende manieren actief bezig zijn met het werven van gelden.

  • Er is een Club CarMar opgericht. Dit is een exclusief netwerk van bedrijven en particulieren welke gezamenlijk het primaire doel hebben om Stichting CarMar de gevraagde hulp te geven. Lid worden van Club CarMar kan door het doen van een periodieke gift van € 500,- voor minimaal 5 jaar.
  • Mensen kunnen een eenmalige schenking doen aan Stichting CarMar.
  • Kopen van obligaties. Er is een Obligatielening uitgeschreven waarbij één of meerdere obligaties gekocht kunnen worden van € 250,- per stuk. Jaarlijks zal er 1% rente worden uitgekeerd.
  • Het voeren van acties. Dit kunnen persoonlijke initiatieven van mensen of bedrijven zijn.
  • Het aanschrijven van fondsen.

Stichting CarMar zal actief contacten onderhouden met donateurs, club CarMar leden en iedereen die op welke manier dan ook een bijdrage levert aan de Stichting.

Er wordt bijna wekelijks in de plaatselijke krant vermeld wat de actuele financiële status van de Stichting is en hoeveel geld er nog nodig is. Ook worden dan de donateurs bedankt en een aantal met naam en foto erbij.

Beheer en besteding van vermogen

Stichting CarMar heeft een ANBI status. Deze status verplicht de Stichting tot onder andere het publiceren van een Balans en Winst en Verlies rekening op de website.

De administratie en het opstellen van de Jaarrekening wordt uitgevoerd door Administratie-en belastingadvieskantoor Hein Koning BV.

Stichting CarMar heeft niet meer vermogen dan noodzakelijk is om de doelstelling te verwezenlijken.

De stichting heeft een bankrekening waar alle gelden op binnenkomen en het Bestuur ziet erop toe dat de gelden goed beheerd worden.

Tot het jaar 2020 zal de besteding van het vermogen grotendeels uitgegeven worden aan het realiseren van het wooninitiatief. Na de oplevering van het CARMAR (t)huis zal de besteding van het vermogen voornamelijk besteed worden aan de extra’s die nodig zijn om het initiatief in stand te houden. Ook zullen gelden dan uitgegeven worden aan de extra’s voor de bewoners om levenskwaliteit te genereren w.o. uitstapjes.

Bestuurders:
Jan Tol – Voorzitter
Seline Wesselsz – Bestuurslid
Jordy The – Secretaris

Alle bestuurders werken zonder beloning voor Stichting CarMar.